Vision

S                    Språk
V                    Vilja
E                    Engagemang
A                    Ansvar
S                    Självkänsla

”SVEAS ger kortutbildade vägar till språk och delaktighet i samhället”

SVEAS förhållningssätt präglas av:
 • en människosyn som ser människan som en aktiv och kreativ varelse
 • en kunskapssyn där man ser till helheter och sammanhang
 • en inlärningssyn som vill väcka medvetenhet hos kursdeltagaren; dels som ansvarig för sitt lärande och dels om hur man lär
 • att i undervisningen utgå från kursdeltagarens erfarenheter och de mål hon har
 • att sträva efter att använda autentiskt material i undervisningen

Allt sammantaget för att ge deltagarna redskap för tillämpad språkutveckling och integration.

SVEAS sätter stort värde på att samarbeta med olika aktörer inom området svenska för invandrare, integration och grundläggande undervisning. Kulturell mångfald och kulturella skillnader ses som en resurs i verksamheten. För att utnyttja och förstärka detta arbetar lärarna i arbetslag där modersmålslärare ingår, för de största språkgrupperna. För övriga kursdeltagare finns möjlighet till tolkhjälp, efter behov.

 

SVEAS sfi-undervisning ska präglas av att:
 • den studerande sätts i centrum
 • ha introduktions- och utvecklingssamtal, vid behov med tolk
 • ha välutbildade lärare och övrig personal
 • erbjuda en variationsrik undervisning till form, innehåll, material och metod
 • erbjuda samhällsinformation och undervisning om svenska språket på modersmålet
 • medvetet arbeta med att utveckla de studerandes förmåga att lära sig lära
 • ha ett förhållningssätt som stärker den studerandes självförtroende
 • regelbundet förlägga moment i undervisningen ute i samhället
 • erbjuda studieresor och lägerskola
 • erbjuda möjlighet att delta i aktiviteter utifrån eget intresse
 • erbjuda möjlighet att delta i studeranderåd för att därigenom påverka utbildningens innehåll och utformning
 • erbjuda verksamhetsförlag lärande och integrationsplats utifrån deltagarnas behov
 • hela tiden förstärka deltagarens ansvar och delaktighet